Rosenthal Kronach Bavaria mark
Rosenthal Kronach Bavaria mark -

1901 - 1927 period mark:
R. C.
KRONACH - BAVARIA
ELSE